Strona ZOL Gniezno SZUKAJ 

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE


 
Wizytówka
   

Wizytówka - podstawowe informacje.  

1. Charakterystyka organizacyjno - prawna Zakładu

Pełna nazwa:           Zakład Opiekuńczo Leczniczy
 

Forma prawna:        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 

Siedziba:                 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 27


Szczególna forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Numer REGON                                                  639815948
Numer NIP                                                       784-19-00-987
Numer Krajowego Rejestru Sądowego                0000002529
Numer Rejestru Wojewody                                000000016093                Numer BDO                                                     000121065
Podmiot tworzący                                             Powiat Gnieźnieński  
Dyrektor                                                         Barbara Skulska-Salita
Główny księgowy                                             mgr Aleksandra Jankowiak

ZOL  działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
- Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
   finansowanych ze środków publicznych
- Statutu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie, 
- innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych
   zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Poznańskiego z dnia 19.09.1997r w sprawie przekształcenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej -  Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego - numer księgi 000000016093

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.03.2001r. Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  pod nr KRS 0000002529, data dokonania wpisu 06.03.2001r.

2. Cel i przedmiot działania. Głównym celem działalności Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie jest zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej na wysokim poziomie w oparciu o standardy medyczne.

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacyjnej,
2. Dbałość o zapewnienie wysokiego standardu usług medycznych,
3. Dążenie do stworzenia nowoczesnej placówki przyjaznej pacjentowi, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa z miła i serdeczną atmosferą,
4. Dążenie do poprawy komfortu pobytu pacjentów w naszym Zakładzie,
5. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
 

Cele te realizujemy poprzez:

1. Respektowanie praw pacjenta,
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i  zasadami etyki zawodowej,
3. zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach,
4. Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu,
5. Unowocześnianie sprzętu rehabilitacyjnego
6. Miłą i kulturalną obsługę pacjentów i rodzin,
7. Stałą modernizację i remont Zakładu,
8. Stałe podnoszenie warunków socjalno - bytowych,
9. Dbałość o czystość i estetykę oddziału - odcinków

10. Organizację czasu wolnego pacjentów oraz zajęć kulturalno - rozrywkowych.

 
 

  Strona ZOL Gniezno