Strona ZOL Gniezno  

,,
Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 

 Gniezno, dnia 05.02.2020r.

DAT. 372.2.6.2020

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 2020-01-14 r. pod numerem 502551-N-2020

3. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa prania wraz z odbiorem i dostawą prania

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 4

 

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

Brutto/ ilość pkt.

 

Termin realizacji reklamacji

 

Razem

Ilość pkt.

1.

 

HTS AMA Sp. Z o.o.

Ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

 

44,16 pkt.

 

40 pkt.

 

84,16 pkt.

2

 

ZGO-NOVA Sp. Z o.o.

Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin

 

59,82 pkt.

 

40 pkt.

 

99,82 pkt.

3

 

Pralnia Luboń Sp. Z o.o. Sp. K

Ul. Szkolna 1b 62-030 Luboń

 

60,00 pkt.

 

40 pkt.

 

100,00 pkt.

4

 

„Praluś” Luiza Jagłowska

Ul. Gdańska 72 62-200 Gniezno

 

OFERTA WYKLUCZONA I ODRZUCONA

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 3

Pralnia Luboń Sp. Z o.o. Sp. K  Ul. Szkolna 1b 62-030 Luboń

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu wykluczono i odrzuconą ofertę firmy „Praluś” Luiza Jagłowska ul. Gdańska 72 62-200 Gniezno

 Pismo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  POBIERANIE

 

Gniezno, dnia 23.01.2020r.

DAT 372.2.2.2020

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 23 stycznia 2020r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania

 Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 590.400,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2020r. do 28.02.2022r.

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Termin

Realizacji reklamacji

1.

HTS AMA Sp. Z o.o.

Ul Juraszów 7/19 60-479 Poznań

 

 

784 500,00 zł

 

 

1 dzień

2.

ZGO-NOVA Sp. Z o.o.

Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin

 

 

579.000,00 zł

 

1 dzień

3.

Pralnia Luboń Sp. Z o.o. Sp. K

Ul. Szkolna 1B 62-030 Luboń

 

577.500,00 zł

 

1 dzień

 

4.

„PRALUŚ” Luiza Jagłowska

Ul. Gdańska 72 62-200 Gniezno

 

567.000,00 zł

 

1 dzień

 

 

                                                                                                                                             Gniezno, dnia 17.01.2020r.

DAT. 372.1.3.2020                                      

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 2020-01-07 r. pod numerem 500568-N-2020 

3. Przedmiot zamówienia: Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 1

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

Brutto/ ilość pkt.

 

Odległość

 

Czas reakcji     na reklamację

 

 

Dostępność do kuchni zastępczej

 

Razem

Ilość pkt.

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

 

 

 

60,00 pkt.

 

 

 

 

20  pkt.

 

 

 

 

10 pkt.

 

 

 

 

10 pkt.

 

 

 

 

100,00 pkt.

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 Pismo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   POBIERANIE

 

DAT 372.1.1.2020                                                             Gniezno, 16.01.2020r.

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 16 stycznia 2020r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27 z  godnie z art. 86 ust 5 – Pzp 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 676.438,88 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2020r. do 30.09.2020r.

Warunek płatności:  14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Odległość

Czas reakcji na reklamację

(w godzinach)

 

Dostępność do kuchni zastępczej

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14

 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37

 88-400 Żnin

 

 

 

 

674.504,82 zł

 

 

 

 

42 km

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

TAK

 

 

DAT 372.2.2020

Gniezno, dnia 14.01.2020r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na:
Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 502551-N-2020 z dnia 2020-01-14 r. .

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 61  426-24-55,  

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POBIERANIE

   Pełna treść ogłoszenia                                POBIERANIE

    Załączniki do SIWZ                                           POBIERANIE

 

Odpowiedź na pytania do SIWZ:

    Odpowiedź na pytanie z dnia 17.01.2020r.  - POBIERANIE

 

 

DAT 372.1.2020

Gniezno, dnia 07.01.2020r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na:
Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr  500568-N-2020 z dnia 2020-01-07 r.

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 61  426-24-55,  

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POBIERANIE

   Pełna treść ogłoszenia                                POBIERANIE

    Załączniki do SIWZ                                           POBIERANIE

 

 

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 19 Grudnia 2019r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27 z  godnie z art. 86 ust 5 – Pzp 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 1.020.248,73 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2020r. do 31.01.2021r.

Warunek płatności:  14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Odległość

Czas reakcji na reklamację

(w godzinach)

 

Dostępność do kuchni zastępczej

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14

 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37

 88-400 Żnin

 

 

 

 

1.032.646,32 zł

 

 

 

 

42 km

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

TAK

 

 

 

DAT 372.4.2019

Gniezno, dnia 10.12.2019r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na:
Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
. Ogłoszenie nr 634436-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 61  426-24-55,  

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POBIERANIE

   Pełna treść ogłoszenia                                POBIERANIE

    Załączniki do SIWZ                                           POBIERANIE

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  nr 540271385-N-2019 z dnia 12-12-2019r.POBIERANIE

   Zmiana treści SIWZ dotyczy zmiany terminu składania ofert i otwarcia  POBIERANIE

 

 

Gniezno, dnia 05.12.2019r.

DAT 372.3.2.2019

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 05 Grudnia 2019r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania

 Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 295.200,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Termin

Realizacji reklamacji

1.

HTS AMA Sp. Z o.o.

Ul Juraszów 7/19 60-479 Poznań

 

 

 433 500,00 zł

 

 7 dni

2.

ZGO-NOVA Sp. Z o.o.

Witaszyczki 1A 63-200 Jarocin

 

 

312.000,00 zł

 

1 dzień

3.

H2O – CHEMICAL Sp. Z o.o.

Ul. Srebrna 43 85-461 Bydgoszcz

 

252.765,00 zł

 

24 godziny

 

4.

„PRALUŚ” Luiza Jagłowska

Ul. Gdańska 72 62-200 Gniezno

 

283.500,00 zł

 

1 dzień

 

Gniezno, dnia 02.12.2019r.

DAT. 372.2.9.2019

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu                           18.11.2019r. pod nr 623556-N-2019

3. Przedmiot zamówienia: Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 1

 

Nr

Oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto/  ilość pkt

Termin

Realizacji reklamacji/ ilość pkt

Razem

Ilość pkt

 

1.

 

Konsorcjum firm:

URTICA Sp. Z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A

Ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

 

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Konsorcjum firm:

URTICA Sp. Z o.o. Ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A Ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 Pismo zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  POBIERANIE

 

Gniezno, dnia 28.11.2019r.

DAT 372.2.6.2019

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 28 listopada 2019r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 305.376,75 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 16.12.2019r. do 16.12.2020r.

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Termin

Realizacji reklamacji

1.

Konsorcjum firm

Urtica Sp. Z o.o.

56-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120

 i

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

91-342 Łódź ul Zbąszyńska 3

 

 

266 237,31 zł

 

 

1 dzień

Po terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy:

FARMACOL-LOGISTYKA SP. Z o.o.

40-431 Katowice ul. Szopienicka 77

Oferta zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania

 

DAT 372.3.2019

Gniezno, dnia 27.11.2019r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na:
Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
. Ogłoszenie nr 628523-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 61  426-24-55,  

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POBIERANIE

   Pełna treść ogłoszenia                                POBIERANIE

    Załączniki do SIWZ                                           POBIERANIE

 

 Odpowiedź na pytania do SIWZ:

    Odpowiedź na pytanie z dnia 29.11.2019r.  -  POBIERANIE

 

DAT.373/II.6.2.2019                                                    Gniezno, dnia 21.11.2019

  

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru z jednoosobową obsadą na jednej zmianie przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: POBIERANIE

DAT 372.2.2019

Gniezno, dnia 18.11.2019r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na:
Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 623556-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 61  426-24-55,  

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POBIERANIE

   Pełna treść ogłoszenia                                POBIERANIE

   Zapotrzebowanie roczne na leki                        POBIERANIE

   Załączniki do SIWZ                                             POBIERANIE

  Odpowiedź na pytania do SIWZ:

    Odpowiedź na pytanie z dnia 19.11.2019r.  -  POBIERANIE

    Odpowiedź na pytanie z dnia 20.11.2019r.  -  POBIERANIE

    Odpowiedź na pytanie z dnia 21.11.2019r.  -  POBIERANIE

   Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2019r.  -  POBIERANIE

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  POBIERANIE

   

 DAT 373/II.6.2019                                                                      

Gniezno,14.11.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 dla zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6.000 euro netto, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Zamówienie wyłączone z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8.

 Obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w  Gnieźnie wraz z obsługą  wewnętrznej centrali  automatycznej sygnalizacji  pożaru z jednoosobową obsadą na jednej zmianie przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.

Treść zapytania ofertowego                      POBIERANIE

Załączniki do zapytania ofertowego          POBIERANIE

Gniezno, dnia 13.11.2019 r.

 DAT 372.1.9.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:        zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa Leków dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27., informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli,  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Obie oferty zostały odrzucone w postępowaniu w dniu 07.11.2019r. na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.tj., jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych.

 Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 93 ust. 5  ustawy Pzp wykonawcy mogą złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomieniu wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania    POBIERANIE

 

Gniezno, dnia 05.11.2019r.

DAT 372.1.4.2019

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 05 listopada 2019r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 305.376,75 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2019r. do 31.11.2020r.

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Termin

Realizacji

 reklamacji

 

1.

Konsorcjum firm

Urtica Sp. Z o.o.

56-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120

 i

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

91-342 Łódź ul Zbąszyńska 3

 

 

265 965,81 zł

 

 

1 dzień

2.

 

FARMACOL-LOGISTYKA SP. Z o.o.

40-431 Katowice ul. Szopienicka 77

 

 

274 569,09 zł

 

 

1 dzień

 

Gniezno, dnia 24.10.2019r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na:
Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie
     Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 614162-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
62 – 200  Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 61  426-24-55,  

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POBIERANIE

   Pełna treść ogłoszenia                                POBIERANIE

   Zapotrzebowanie roczne na leki                        POBIERANIE

   Załączniki do SIWZ                                             POBIERANIE

  Odpowiedź na pytania do SIWZ:

      Odpowiedź na pytanie z dnia 28.10.2019r. - POBIERANIE

     Odpowiedź na pytanie z dnia 30.10.2019r. - POBIERANIE

      Odpowiedź na pytanie z dnia 30.10.2019r. - POBIERANIE

DAT 373/II.2.4.2019

                                                                                                                                                    Gniezno, dnia 03.04.2019r.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na: wykonanie projektu budowlanego budowy budynku z salami chorych i gabinetami dla pracowników medycznych oraz sanitariatami o szacunkowej powierzchni zabudowy 550 m2.

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27 informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego budowy budynku z salami chorych i gabinetami dla pracowników medycznych oraz sanitariatami o szacunkowej powierzchni zabudowy 550 m2 zgodnie z punktem 7.1. wyżej wymienionego zapytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 7.2 zapytania ofertowego. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Pismo o unieważnieniu zapytania ofertowego     POBIERANIE

 

    

Gniezno, 24.01.2019r.

DAT 373/II.1.2019

O g ł o s z e n i e

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie robót remontowych polegających na dostosowaniu istniejących pomieszczeń pralni ZOL na funkcje terapeutyczno-rekreacyjne.

            Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

ES-BUD Spółka z o.o.

Ul. Rycerska 43

62-200 Gniezno

 

Uzasadnienie wyboru:

            Oferta spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

     

                                                                Gniezno, dnia 23.01.2019r.

DAT. 372.1.7.2019

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2019r. pod nr 502035-N-2019

3. Przedmiot zamówienia: Usługa żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 2

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

Brutto/ ilość pkt.

 

Odległość

 

Czas reakcji     na reklamację

 

 

Dostępność do kuchni zastępczej

 

Razem

Ilość pkt.

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING

Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

 

 

 

48,42 pkt.

 

 

 

 

20  pkt.

 

 

 

 

10 pkt.

 

 

 

 

10 pkt.

 

 

 

 

88,42 pkt.

2.

 

Meridian`s

 Sp. z o.o.

Ul. Litewska 22 60-605 Poznań

 

 

 

60 pkt.

 

 

10 pkt.

 

 

2,50 pkt.

 

 

10 pkt.

 

 

82,50 pkt.

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Gniezno, dnia 17.01.2019r.

DAT 372.1.3.2019

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 17 Stycznia 2019r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 945.133,92 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

Warunek płatności:  14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Odległość

Czas reakcji na reklamację

(w godzinach)

 

Dostępność do kuchni zastępczej

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

 

 

 

945.133,92 zł

 

 

 

 

42 km

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

TAK

2.

 

Meridian`s

Sp. z o.o.

Ul. Litewska 22 60-605 Poznań

 

 

 

762.816,42 zł

 

 

50 km

 

 

60 min

 

 

TAK

 

DAT.373/II.5.2.2018                                                     Gniezno, dnia 21.12.2018

  

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Obsługę portierni przez 24h/dobę wraz z obsługą centrali automatycznej sygnalizacji pożaru.

 

1.    Zamawiający: Zakład Opiekuńczo–Leczniczy SP ZOZ  62-200 Gniezno, ul.E.Orzeszkowej 27

2.    Zapytanie ofertowe Nr DAT 373/II.5.2018 z dnia 14.12.2018r.

3.    Przedmiot zamówienia: Obsługa portierni przez 24h/dobę wraz z obsługą centrali automatycznej sygnalizacji pożaru

4.    Dane o ofertach:

                       - liczba złożonych ofert:  5

                         Jedna oferta firmy Protect” Sp. z o.o. ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań wpłynęła po terminie składania ofert, została zwrócona bez otwierania Wykonawcy.

 

Nr oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto /ilość pkt

Ilość

Wykonanych

Usług

Razem

Ilośc pkt

 

1.

 

 

Spółdzielnia Dozór w Gnieźnie

Ul. Żwirki i Wigury 19a 62-200 Gniezno

 

 

54,60 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

94,60 pkt

 

2.

 

 

INNOVATIVE SECURITY SERVICES

Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 43 61-028 Poznań

 

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

3.

 

MAXUS Sp. z o.o.

Ul. 3-go Maja 64/66 93-408 Łódź

 

57,00 pkt

 

40,00 pkt

 

97,00 pkt

 

 

4.

Konsorcjum firm:

DPG SECURITY PARTNER Sp. z o.o.

Ul. Jesionowa 9A 40-159 Katowice

DGP Provider Sp. z o.o.

Aleja Niepodległości 775/2 81-805 Sopot

7 MG Sp. z o.o.

Ul. Najświętszej Marii Panny 14 59-220 Legnica

 

 

 

51,60 pkt

 

 

 

40,00 pkt

 

 

 

91,60 pkt

 

5.

 

Agencja “SECURA-SECURITY” W.Bartkowiak, W. Święcichowski Sp. Jawna

Ul. Wrzesińska 58 62-200 Gniezno

 

53,40 pkt

 

40,00 pkt

 

93,40 pkt

 

5.    Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 2

                                        INNOVATIVE SECURITY SERVICES Sp. z o.o.

                                        Ul. Warszawska 43 61-028 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                                                                                                Gniezno, dnia 21.12.2018r.

 

 DAT 372.6.11.2018

                                                                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW, ODRZUCENIU OFERT

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DAT. 372.6.2018  w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę Żywienia Pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie.

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 655470-N-2018 z dnia 30-11-2018 r.

     ZAWIADOMIENIE DO POBRANIA  POBIERANIE

 

 

 

Gniezno, dnia 20.12.2018r.

DAT. 372.5.4.2018

 

                                                                                                                            

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2018r. pod nr 655048-N-2018

3. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa prania wraz z odbiorem i dostawą prania.

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 4

 

Nr

Oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto/  ilość pkt

Termin

Gwarancji

Razem

Ilość pkt

 

1.

 

Konsorcjum

CitoNet – Bydgoszcz S.A

Ul. Wyścigowa 7 85-470 Bydgoszcz

Toruńskie Zakłady Materiałów

Opatrunkowych Spółka Akcyjna

Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń

 

33,60 pkt

 

13,20 pkt

 

46,80 pkt

2.

 

Pralnia Szop Pracz Damian Góralski

Ul. Bukowiec 6A 62-100 Wągrowiec

 

41,40 pkt

 

5,60 pkt

 

47,00 pkt

 

 

3.

 

HTS AMA Sp. z o.o.

Ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

 

30,00 pkt

 

5,60 pkt

 

35,60 pkt

4.

 

ZGO-NOVA Sp. z o.o.

Ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 4

                                                                              ZGO-NOVA Sp. z o.o.

                                                                Ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin

 

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

DAT.373/II.5.2018                                                     Gniezno, dnia 14.12.2018r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na Obsługę portierni przez 24h/dobę wraz z obsługą centrali automatycznej sygnalizacji pożaru.

ZAPYTANIE OFERTOWE POBIERANIE

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  POBIERANIE

 

 

Gniezno, dnia 12.12.2018r.

DAT 372.5.1.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 12 Grudnia 2018r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania , Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 303.945,92 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. od 31.12.2019r.

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Termin realizacji

reklamacji

1.

Konsorcjum

CitoNet – Bydgoszcz S.A

Ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna

Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń

 

 

 

 

425.736,09 zł

 

 

 

 

3 dni

2.

 

Pralnia Szop Pracz Damian Góralski

Ul. Bukowiec 6A 62-100 Wągrowiec

 

 

 

347.366,76 zł

 

 

7 dni

3.

 

HTS AMA Sp. z o.o.

Ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań

 

477.928,31 zł

 

7 dni

4.

 

ZGO – NOVA Sp. z o.o.

Ul. T. Kościuszki 21A 63-200 Jarocin

 

241.462,26 zł

 

1 dzień

 

 

Gniezno, dnia 10.12.2018r.

DAT 372.6.1.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 10 Grudnia 2018r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie , Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 945.133,82 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019r. od 31.12.2019r.

Warunek płatności:  14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

 

Odległość

1.

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

 

 

 

961.177,86 zł

 

 

 

 

42 km

2.

 

Meridian ’s Sp. z o.o.

Ul. Litewska 22 60-605 Poznań

 

 

 

910.912,25 zł

 

 

45 km

3.

 

PPHU PAWMIX Paweł Nowak

Ul. Żerniki 62-200 Gniezno

 

1 188.710,10 zł

 

2,6 km

 

Gniezno, dnia 06.12.2018r.

DAT 372.4.3.2018

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

            Zamawiający – Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie – działając z art. 92 ust 1 pkt 7) oraz art. 92 ust 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej jako „ustawa Pzp” informuje o unieważnieni postępowania, którego przedmiotem jest obsługa portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ wraz z obsługą wewnętrznej centrali automatycznej sygnalizacji pożaru w okresie 31.12.2018 od godz. 18.00 do 31.12.2019 do godz. 18.00

Uzasadnienie faktyczne:

                W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty Wykonawców działających pod firmą:

1. Agencja Ochrony Osób i Mienia „LION” 63-100 Śrem ul. Brzechwy 43.

Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ww. Wykonawcy wyniosła 237.045,50 zł.

2. Konsorcjum

 Spółdzielnia „Dozór” 62-200 Gniezno ul. Żwirki i Wigury 19a,

 Biuro Ochrony A-Z 62-002 Suchy Las ul. Bogusławskiego 26/4

Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ww. Wykonawcy wyniosła 160.436,77 zł.

Jednocześnie kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia to 144.490,07 zł.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowania zostaję unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie.

                                                                                           DYREKTOR     

 Barbara Skulska - Salita

Gniezno, dnia 05.12.2018r.

DAT 372.4.2.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 05 Grudnia 2018r. do godziny 09:00 w postępowaniu przetargowym na: Obsługę portierni Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ wraz z obsługą wewnętrznej centrali sygnalizacji pożaru, Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 144.490,07 brutto.

Termin realizacji zamówienia:  31.12.2018r. od godz 18.00

                                               31.12.2019r. do godz. 18.00

Warunek płatności:  30 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia        Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cenna

brutto

Doświadczenie Zawodowe –

Ilość wykonanych usług

1.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „LION”

Ul. Brzechwy 63-100 Śrem

 

237.045,60 zł

 

5 usług

2.

Konsorcjum

Spółdzielnia „Dozór”

Ul. Żwirki i Wigury 19a 62-200 Gniezno

Biuro Ochrony A-Z

Ul. Bogusławskiego 26/4 62-002 Suchy Las

 

 

160.436,70 zł

 

 

5 usług

 

Gniezno, dnia 21.11.2018r.

DAT. 372.1.1.5.2018

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu                           09.11.2018r. pod nr 646603-N-2018

3. Przedmiot zamówienia: Dostosowanie infrastruktury informatycznej i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych, w zakresie:

a)          Wdrożenie oprogramowania użytkowego i e-usług,

b)          Wdrożenia i integracji systemów,

c)           Wymagań dotyczących infrastruktury informatycznej w kontekście planowanych do wdrożenia e-usług.

d)          Prace modernizacyjno – instalacyjne sieci LAN/WIFi

4. Dane o ofertach:

                                               - liczba złożonych ofert: 1

 

Nr

Oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto/  ilość pkt

Termin

Gwarancji

Razem

Ilość pkt

 

1.

 

KONSULTANT IT SP. Z O.O.

Ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań

 

60,00 pkt

 

00,00 pkt

 

60,00 pkt

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

Gniezno, dnia 16.11.2018r.

DAT 372.2.4.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający:

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gnieźnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Elizy Orzeszkowej 26 62-200 Gniezno

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę Żywienia Pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 1

liczba odrzuconych ofert: 0

liczba wykluczonych Wykonawców: 0

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986.), przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione,

ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu przez:

Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14  61-616 Poznań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import „MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin opiewa na kwotę osobodnia 15.10 brutto

Daje nam z wyliczenie 190 pacjentów x 15,10 zł brutto x okres trwania umowy 1.461 dni =  4.191.609,00 zł brutto.

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.792.395,59 zł brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Gniezno, dnia 15.11.2018r.

DAT 372.2.2.2018

 

Informacja

Dotyczy złożonych ofert do dnia 15 Listopada 2018r. do godziny 08:00 w postępowaniu przetargowym na Usługę Żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie,

Zgodnie z art. 86 ust 5 – Pzp

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 3.792.395,59 brutto.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2022

Warunek płatności 15 dni od daty otrzymania faktury.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cenna osobodnia

netto/brutto

Kryterium – Odległość

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o.

Ul. Sarmacka 14 61-616 Poznań

I

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport-Import, „ MARTINA” Walczak Mirosław

Ul. Mickiewicza 37 88-400 Żnin

 

13,98 PLN netto

15,10 PLN brutto

 

42 km

 

 

Gniezno, dnia 13.11.2018r.

DAT. 372.3.7.2018

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2018r. pod nr 639710-N-2018

3. Przedmiot zamówienia: dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie

4. Dane o ofertach:     - liczba złożonych ofert: 1

 

Nr

Oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto/  ilość pkt

Termin realizacji reklamacji

Razem

Ilość pkt

 

1.

 

Farmacol – Logistyka Sp. z o.o.

40-431 Katowice ul. Szopienicka 77

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

5. Rozstrzygnięcie: wybrano ofertę Nr 1

Uzasadnienie wyboru o oferty:

Oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełnia wszystkie warunki przedstawione w SIWZ i nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

   ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

   


Aktualizacja 2020-02-05 08:59  Strona ZOL Gniezno